อ.อภิรดี ตันตราภรณ์

  
 
อ.อภิรดี ตันตราภรณ์
 
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
 
  -        ประธานบริหาร สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา
       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 
ประวัติการศึกษา

   
-    บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    -    Master Degree in International Trade, Syracuse University, U.S.A.
 
 
ประวัติการทำงาน

     
-   เศรฐกรตรี กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

    -   เศรษฐกรโท กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

    -   เศรษฐกรเอก กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

    -   หัวหน้าฝ่ายการประชุมระหว่างประเทศ กองนโยบาย

    -   ที่ปรึกษา(ฝ่ายพาณิชย์)คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติ
        ณ นครเจนีวา ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ 

    -   รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
 
    -   อัครราชทูตผู้แทนถาวรใหม่ ประจำองค์การค้าโลก
         ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 
    -   ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ 10 ชช.)

    -   อัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) นครเจนีวา
        ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

    -   อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

    -   อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

    -   อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

    -   รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
 
 

 
  
Bookmark and Share
 
   
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ดร. สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย
ดร.อุตตม สาวนายน
ดร.คณิศ แสงสุพรรณ
รศ.ดร. สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ
ดร. อรรยา สิงห์สงบ
อ.อภิรดี ตันตราภรณ์
Meeting Report
INSAPS Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr